תקנון “צופית עיצוב תכשיטים”

 

א. קבלת פנים

1. שלום לכולם, ברוכים הבאים לאתר של “צופית עיצוב תכשיטים” (להלן: “החברה” ו-“צופית עיצוב תכשיטים“).

2. הצפייה, השימוש הרכישות וביצוע ההזמנות באתר כפופים להוראות כל דין ולתקנון. המשתמש באתר (להלן: “המשתמש“) מאשר כי הוראות התקנון נקראו על ידו והוא מסכים להן, ומתחייב למלא את כל האמור בו.

3. מטעמי נוחות התקנון מנוסח בלשון זכר, וכל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד; כל האמור בלשון יחיד, כאילו נאמר בלשון רבים ולהיפך.

4. חשוב לציין כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ושימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות כל מכשיר טכנולוגי אחר.

5. החברה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות באתר ו\או הוראות התקנון ו/או כל הוראות אחרות שיבואו במקומם ו/או את תכני האתר ו/או את מלאי המוצרים [זאת אף לאחר ביצוע ההזמנה] ובנוסף להם, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמשים מתחייבים לפנות לעמוד זה על מנת לקרוא את תנאי השימוש והתקנון המעודכנים בכל עת.

 

ב. שימוש באתר

6. הגבלת גיל – תנאי לרכישה באתר הינו שהזמין בן 18 ומעלה.

7. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לפרסם את תכני האתר במלואם ו/או חלקם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, אלא באישור בכתב ממנהל האתר.

8. אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או לפגוע במידע ו/או בחלקי מידע, המופיעים בו.

 

ג. מדיניות פרטיות

9. האתר נוקט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנהוגים והמקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על פרטיות וסודיות המידע. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בלבד.

 

ד. ביצוע הזמנות באמצעות האתר

ד.1. ביצוע רכישות והזמנות

10. אישור ביצוע הרכישה מותנה בזה שהמוצר קיים במלאי מחסני החברה במועד ההספקה המבוקש ו/או במועד ביצוע ההזמנה.

11. במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הוסר מהאתר ו/או דווח כאזל במלאי עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם ישיר או עקיף אשר נגרם למזמין ו/או לצד ג’ בכפוף לסעיף ו.4.

12. כל האמור כפוף לכך שהחברה תשיב למזמין כל סכום ששולם על ידו במידה ואכן שולם בפועל ו/או יבוטל החיוב במידה ובוצע . יודגש ויובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אזל במלאי ולא ניתן לספקו – במצבים אלו תבוטל העסקה ע”י החברה ולמזמין לא תהא כל טענה בקשר לכך וזאת בכפוף להשבת הסכום ששולם במלואו למזמין.

13. המזמין יהא רשאי להזמין כל מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד בטופס ההזמנה עד לשליחת המוצר בפועל.

ד.2. אמצעי תשלום

14. התשלום באתר יבוצע באמצעות כרטיס חיוב עפ”י חוק שירותי תשלום, תשע”ט-2019.

15. לאחר הזנת פרטי אמצעי התשלום במלואם ולחיצה על “אישור” ו/או “ביצוע הזמנה”, יישלח למזמין אישור ביצוע הזמנה באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן במעמד ההזמנה. על אף זאת, קבלת אישור זה אינו מחייב את החברה בהספקת המוצרים, ואין הוא מעיד אלא על אישור קליטת פרטי ההזמנה בחברה.

16. התשלום מתבצע באמצעות סליקת כרטיסי אשראי בצורה מכוונת ומאובטחת ע”י “משולם”.

17. צופית עיצוב תכשיטים איננה מתחייבת ומחויבת בשמירת הזמנה ו/או מוצרים שהוזמנו ללא אמצעי תשלום תקין.

18. המזמין מאשר בזאת כי הוא מודע לחוקים ולהנחיות הנוגעים לביצוע עסקת מכר מרחוק ורכישה באינטרנט.

19. כרטיס חיוב מסוג “דיירקט” לא ניתן לזיכוי על גבי הכרטיס. ביטול עסקה שתבוצע באמצעות כרטיס חיוב מסוג זה יקנה למזמין זיכוי במלוא סכום ההזמנה לשימוש עתידי באתר בלבד.

20. המזמין מצהיר כי כרטיס החיוב באמצעותו בוצעה ההזמנה נמצא ברשותו ושייך לו, או לתאגיד שבשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין מול המנפיק לבצע עסקה בסכום הרלוונטי.

 

ה. משלוחים וזמני הספקה

ה.1. משלוחים

21. המען/נקודת האיסוף אליו/ה יש לבצע את הספקת המוצר/ים שהוזמנו הינו/ה בישראל, ונמצא במפת החלוקה בגבולות ישראל ולא מחוצה לו. במידה וכתובת ההספקה תהא מחוץ למפת החלוקה החברה תיצור קשר עם המזמין לשינוי מען הספקה/ביטול העסקה בכפוף לסעיף ו.

21. א. מידה והמזמין בוחר בשיטת משלוח לנקודת איסוף שבחר ייתכן כי בשל עומסים בלתי צפויים בנקודות איסוף שונות, החבילה תישלח לנקודת איסוף אחרת הקרובה לביתו (עד 5 ק”מ מהכתובת שצויינה בהזמנה)

22. מועד משלוח ההזמנה ייחשב החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי ואינו כולל את זמן הכנת התכשיטים.

23. שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת השליחויות שתיבחר על ידי צופית – עיצוב תכשיטים ואין החברה אחראית על התנהלותה של חברת השליחויות למעט הגעת ההזמנה בשלמותה ובמלואה אל הכתובת/נקודת האיסוף שסופקה בעת ביצוע ההזמנה ולידי איש הקשר שנמסר בעת ביצועה.

24. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות אמצעי התשלום של ההזמנה ויצטרף לתשלום עבור ההזמנה, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח בפועל. במידה ובוצע ביטול עסקה לאחר קבלת המשלוח, עלותו תקוזז מעלות העסקה בפועל, דהיינו ביטול עסקה עפ”י סעיף ו וללא החזר עבור עלות המשלוח.

25. מועד הספקת המוצרים המצוין באתר, מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות (לא כולל ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) ותחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור ע”י חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד ההספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים הבא.

26. צופית עיצוב תכשיטים לא תהא אחראית לכל עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים שמסר המשתמש באתר.

27. צופית עיצוב תכשיטים לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, חגים, מצבי חירום, סגר כללי, הגבלת מעבר וכדומה.

28. במקרה של איחור ו/או עיכוב בהספקה, תנקוט צופית עיצוב תכשיטים במירב המאמצים בכדי ליידע את המזמין מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידו במועד ביצוע הרכישה. במקרה של איחור בהספקת מוצר ללקוח, יהא המזמין רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים כחוק.

 

ה.2. זמני הספקה

29. עיבוד, הכנה וקליטת ההזמנה במערכת נע בין 3 – 6 ימי עסקים לרוב (הזמנה שתבוצע לאחר השעה 14:00 תיחשב כהזמנה שבוצעה ביום העסקים הבא).

30. שליחת ההזמנה תבוצע עד 10 ימי עסקים מיום קבלת אישור לעסקה על ידי חברת האשראי.

31. בהזמנה מעל 389₪ משלוח עד הבית בחינם ובהזמנה מעל 289₪ משלוח לנקודת איסוף בחינם!

 

ו. ביטול עסקה

32. ככלל, החזר כספי בגין ביטול עסקה בכל עסקה שהיא יבוצע בכפוף לחוק וכמפורט בסעיף זה אל אמצעי התשלום עמו בוצע ההזמנה.

ו. 1. ביטול עסקת מכר מרחוק בתקופה רגילה שאיננה במבצע

33. המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן – התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות מכוח חוק זה בלבד.

ביטול עסקת מכר מרחוק בתקופת מבצעים

33.1. המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 5 ימים מיום קבלת המוצר

34. יש להחזיר את המוצר ו/או המוצרים באריזתו/ם המקורית בלבד, לרבות כל התכולה הנלווית במלואה.

ו.2. ביטול עסקה מחמת חרטה

35. המשתמש רשאי לבטל את העסקה 14 ימים מיום קבלת המוצר או 5 ימים (במקרה של רכישה בעת מבצע) ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם;

36. המזמין אינו רשאי לבטל עסקה ו/או להחליף מוצר שיוצר במיוחד בעבורו (כגון חריטה).

37. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד לצופית עיצוב תכשיטים בדוא”ל שכתובתו Tzofitjewelry@gmail.com (להלן: “הודעת ביטול עסקה“).

38. לאחר קבלת הודעת ביטול עסקה כאמור, המזמין חייב לשלוח את החבילה בחזרה אלינו.
לאחר קבלת החבילה אצלנו, החברה תשיב למזמין, בתוך 21 ימים מיום קבלת הודעת ביטול העסקה, את סכום העסקה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים (להלן: “זכות החרטה“).

39. במקרה בו המזמין מבטל עסקה מחמת זכות החרטה לאחר ביצוע משלוח כספי עלות המשלוח יישארו בידי החברה כאמור בסעיף 24 לתקנון זה.

40. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה והמוצר הגיע ללקוח בטרם שליחת הודעת בקשה לביטול עסקה, ידאג המזמין להחזיר לחברה את המוצר, על חשבונו, בהתאם לכתובת שתימסר לו על ידי צופית עיצוב תכשיטים.

40.1. במידה ונבחר משלוח לנקודת איסוף\משלוח עד הבית יש צורך להמתין עד לקבלת המוצר ולאחר מכן לשלוח אלינו בחזרה על חשבון הלקוח.

ו.3. ביטול עסקה עקב פגם במוצר

41. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה להזמנה לא יגבו דמי ביטול – כל עוד צופית עיצוב תכשיטים מאשרת שאכן מדובר בפגם במוצר או אי התאמה להזמנה שבוצעה

42. במקרה של פגם במוצר, יישלח המזמין הודעה כתובה לדוא”ל שכתובתו Tzofitjewelry@gmail.com בצירוף צילום של המוצר הפגום.

43. במצב זה, יהא על המזמין לשלוח את המוצר הפגום חזרה לצופית עיצוב תכשיטים באמצעות “דואר ישראל” בשיטת גוביינא (על חשבונה של צופית עיצוב תכשיטים).

44. יש להחזיר את המוצר ו/או המוצרים באריזתו/ם המקורית בלבד, לרבות כל התכולה הנלווית במלואה.

ו.4. ביטול עסקה על ידי צופית עיצוב תכשיטים

45. ביטול עסקה על ידי החברה יבוצע במקרה ונפלה טעות חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

46. הודעה על ביטול העסקה תישלח ללקוח בהודעה כתובה באמצעות אפליקציית המסרים “וואטסאפ” ו/או באמצעות מסרון ו/או באמצעות מייל לכתובת המייל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.

47. למעט השבת סכום העסקה במלואה, ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהיא, כלפי צופית עיצוב תכשיטים בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

ז. החלפות\החזרות\תיקונים

48. מוצר שנרכש בתקופה שאיננה תקופת מבצעים – למזמין ניתנת הזכות להחליף ו\או להחזיר מוצר שרכש עד לא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר 

48.1. מוצר שנרכש במבצע – למזמין ניתנת הזכות להחליף ו\או להחזיר מוצר שרכש עד לא יאוחר מ-5 ימים מיום קבלת המוצר

48.2.  במקרה של תיקונים, ניתנת אחריות של 12 חודשים רק על התכשיטים שבאתר הנרכש, במידה ויש צורך לבצע תיקון הכולל\לא כולל את מסגרת האחריות, המשלוח אלינו יהיה בתשלום על חשבון המזמין והמשלוח בחזרה אליו (לנקודת איסוף הקרובה לביתו) תהא על חשבון החברה בפעם הראשונה

48.3.  אין אחריות על שבר של מוצרי הנוי הנמכרים באתר (לרבות מוצרי בטון, גבס וכו’)

אין החלפות ו/או החזרות על מוצרים בהזמנה אישית ו/או בעיצוב אישי (כגון חריטה) שלא ניתנים להחלפה\החזרה ולא האמור בפרק ז איננו חל עליהם

49.א. יש להחזיר את המוצר ו/או המוצרים באריזתו/ם המקורית בלבד, לרבות כל התכולה הנלווית במלואה.

49.ב. מרגע קבלת המוצר אצלנו, יש להמתין עד 21 ימי עסקים עד לסיום תיקון התכשיט, לאחר מכן המוצר יישלח אל המזמין בחזרה.

50. באם יבחר המזמין מוצר ו/או מוצרים יקרים יותר מהמוצר ו/או המוצרים המוחלפים, יוסיף המזמין את ההפרש בין השניים.

51. עלות משלוח המוצר ו/או המוצרים הנדרשים להחלפה אל צופית עיצוב תכשיטים תהא על חשבון המזמין ובאחריותו המלאה והבלעדית, ואילו עלות שליחת מוצר אחר במקומו של המוצר המוחלף תהא על חשבונה של החברה (בפעם הראשונה בלבד) באמצעות חברת השליחויות HFD.

 

ח. מבצעים/הנחות

52. מוצרים אשר נמכרו במבצע ו/או בהנחה תינתן אפשרות החזרה ו/או החלפת מוצר עד 5 ימים מיום קבלת המוצר

52.1. תכשיטים שהתקבלו במתנה כחלק ממבצע לא ניתנים להחלפה\החזרה ועליהם לא חלה האחריות ל12 חודשים.

53. צופית עיצוב תכשיטים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מבצע ו/או הנחה ו/או קוד קופון אישי שניתן ו\או שניתנו על מוצר ו\או ללקוח בכל עת, ולא תישמע כל טענה ביחס לכך.

54. מבצעים ו/או הנחות יבוצעו באופן של הנחה אוטומטית המופיעה בעמוד המוצר ו/או באמצעות קוד קופון ייחודי שיימסר למזמין בין אם בפרסום פומבי ובין אם בפרטי.

55. צופית עיצוב תכשיטים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור קוד קופון מכל סוג שהוא הכולל הטבה ו/או הנחה /או מבצע מכל סוג שהוא לכל אדם ולמשתמשים באתר לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה בהתאם לכך.

56. בעת סימון התיבה של הניוזלטר הינך מאשר/ת רישום וקבלת עדכונים מעת לעת מ״צופית עיצוב תכשיטים״.
הניוזלטר כולל עדכונים ו/או מבצעים ו/או הטבות אשר נשלחים ישירות לתיבת המייל שתוזן בעת ההזמנה
ניתן לבטל הרשמה לניוזלטר בכל עת באמצעות לחיצה על ״הסר״ בכל מייל שישלח אליך.

 

ט. מדיניות אחריות על מוצרים

57. החברה מעניקה 12 חודשי אחריות מיום קבלת המוצר לכל תכשיטי כסף 925/גולדפילד/ציפוי זהב/סטיינלס סטיל.

58. אין אחריות על ציפוי תכשיטי זהב, והמזמין יחויב בתשלום עבור ציפוי מחודש מזהב. 

59. אין אחריות על מוצרים שאינם תכשיטים.

60. אין אחריות על שריטות, שבר ואובדן התכשיט (לרבות אלמנט\סוגר שאבד וכו’).

61. אחריות על תכשיטים אשר בוצע בהם תיקון על ידי גורם חיצוני שאינו החברה (להלן “צופית עיצוב תכשיטים“) תבוטל באופן מידי, גם אם טרם מלאו 12 חודשי האחריות כמתחייב.

62. תקופת תיקון/ניקוי מוצר ו/או מוצרים בתקופת האחריות הינה עד 21 ימי עסקים מיום הגעתם אל צופית עיצוב תכשיטים.

63. בתום תקופת האחריות וככל וניתן יהיה לתקן את המוצר, הדבר ייעשה בהינתן הצעת מחיר מראש על ידי צופית עיצוב תכשיטים, בטרם תחילת ביצוע העבודה, ובכפוף לאישור המזמין.

 

י. הגבלת אחריות

64. ככלל, כל המוצרים הנמכרים בחברה מיועדים לשימוש מגיל 6 ומעלה.

65. המוצרים מכילים חלקים קטנים ומסוכנים. לחברה לא תהא כל אחריות בגין נזק ו\או בליעה ו\או אסון שייגרם בגין שימוש במוצר שלא שלמו הוא מיועד.

66. צופית עיצוב תכשיטים לא תהא אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש שאינו סביר בתכשיטים.

67. יש לאחסן את התכשיטים במקום אטום ויבש, כגון שקית פס-גור אטומה.

68. הקופסה בתוכה מאוחסן התכשיט ו/או התכשיטים ללקוח משמשת להעברת התכשיט בבטחה ולא עבור אחסון קבוע.

69. כסף סטרלינג 925\סטנליסטיל עמידים במים מתוקים.

ציפוי זהב לא מומלץ מגע עם מים ומומלץ להסיר בטרם מקלחת.

70. אין להיכנס עם התכשיטים לים או לבריכה או למתקני רחצה דומים להם.

71. אין להביא את התכשיטים במגע מגע עם חומרים כימיים (כגון חומרי ניקוי).

72. לא מומלץ מגע עם בשמים.

73. לא מומלץ לישון עם התכשיטים.

74. לא מומלץ לבצע פעילות גופנית עם התכשיטים.

75. ייתכנו הבדלים בצבעים ו/או בצורות בין מראה המוצר בתמונה באתר לבין המוצר במציאות.

 

יא. שונות

76. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

77. המשתמש מתחייב לשפות את צופית עיצוב תכשיטים ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

78. הדין החל בקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (גם אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו”ל).

79. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש לפי תקנון זה והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בראשון לציון בלבד.

עגילי מדלן